اندیشه های نوین تربیتی
رابطه کمال گرايي و باورهاي غيرمنطقي در زنان شاغل و خانه دار شهرستان يزد

* دانشگاه يزد

هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين کمال گرايي و باورهاي غيرمنطقي در زنان شاغل و خانه دار شهرستان يزد بود. بدين منظور از جامعه موردنظر، 100 زن (50 زن شاغل، 50 زن خانه دار) به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. آزمودني ها با مقياس هاي کمال گرايي اهواز (APS ) و باورهاي غيرمنطقي جونز (IBT) ارزيابي شدند. روش پژوهش علي - مقايسه اي بود. داده هاي به دست آمده با استفاده از روش هاي آمار توصيفي، روش همبستگي پيرسون، آزمون t ، رگرسيون گام به گام و تحليل واريانس يکراهه تحليل شدند. نتايج نشان داد که بين باور هاي غيرمنطقي و کمال گرايي رابطه معني دار وجود دارد. ميان زنان شاغل و خانه دار از نظر ميزان کمال گرايي تفاوتي وجود نداشت؛ خرده مقياس هاي باورهاي غيرمنطقي مانند واکنش به ناکامي، ضرورت تاييد و حمايت ديگران و اجتناب از مسائل، کمال گرايي را پيش بيني کردند، اما ساير خرده مقياس ها توان پيش بيني نداشتند. و همچنين مشخص شد كه ميزان تحصيلات، باورهاي غيرمنطقي را به صورت معکوس پيش بيني مي کند و افراد با ترتيب تولد متفاوت از نظر کمال گرايي، تفاوتي معنادار نشان دادند. در نهايت، تفاوت کمال گرايي در افراد با ترتيب تولد متفاوت به وسيله آزمون پي گيري شفه تحليل شد و نشان داد که فرزندان چهارم از فرزندان اول کمال گراتر هستند .

كليد واژه: کمال گرايي، باورهاي غيرمنطقي، زنان، ترتيب تولد، سطح تحصيلاتBottom
+ نوشته شده در  جمعه دوم فروردین ۱۳۹۲ساعت 10:57  توسط قادر پیروزنیا   |